KAALI JEERA RICE

KAALI JEERA RICE

Kala Jeera is an ancient, long-grain white rice, which is noted as the Prince of Rice. It can be cooked in just ten minutes, making a delicate aroma, texture and taste. The product is an exotic product, which can be taken as an alternative to Basmati, particularly in making pilaf. The reduced glycemic index of this product is helpful in making reduction in insulin spikes, assisting in the stabilization of blood sugar levels. Enriched with fiber, essential polyphenols, and phytic acid, Kala Jeera is a complex carbohydrate, which release sugars slower than white rice.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

  • Best tiny aromatic rice in the world
  • With a wonderfully delicate aroma, taste and texture
  • Cooks in only 10 minutes

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796