Lachkari Wada Kollam Rice

Lachkari Wada Kollam Rice

A premium choice for preparing healthy foods like pulao and kheer, this steamed parmal rice is hugely demanded in hotels and restaurants. Hygienically processed at our ultramodern milling plants, this LACHKARI WADA KOLLAM RICE is free from impurities and is preferred for its extra long grain. We offer this rice at affordable prices within the stipulated time frame.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

  • Very low percentage of saturated fat and sugar
  • Our rice grains are pure and free from discoloration
  • Rich in taste and aroma

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796