100% Broken Rice

100% Broken Rice

We are a key exporter & supplier of 100% Broken Rice, which is a class of rice broken in the milling process or drying process. This variety of rice is broadly used for making various Indian, Mughlai and Chinese dishes. It is preferred for rich taste, excellent texture and ideal quality. Our 100% Broken Rice is hygienically prepared in requisite environment to ensure the best results. It is ideal for local cuisine as well as popular rice dishes. We also keep up with quality packaging, global standards and very affordable price.

ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ & BENEFITS:

  • High Energy Content
  • Naturally Sweet
  • Good Cooking Results

Մենք գլոբալ հայտնի է որպես առաջատար մատակարարների եւ արտահանող Ռայսի, Մաքուր Basmati Ռայսը, Սելլա Ռայսը, օրգանական Ռայսը & 1121 basmati Ռայսը, եւ այլն.

mr. Vikas Khatri (սեփականատեր)
M : +91-9811465315

+91-9811465315

mr. Sudhir Nakade (սեփականատեր)
M : +91-9405670796

+91-9405670796